Wewnętrzne forum NAJLEPSZEJSZEJ Grupy D.

Takie małe conieco :)

Ogłoszenie

Trzy wampiry wchodzą do baru i siadają przy stole. Kelner podchodzi do nich i pyta pierwszego wampira, co zamawia. Ten mówi: - Chciałbym trochę krwi. Kelner zwraca się z tym samym pytaniem do drugiego wampira. Wampir mówi: - Chciałbym trochę krwi. Kelner pyta trzeciego wampira, co zamawia, ten na to: - Chciałbym trochę osocza. Kelner spogląda na kartkę i mówi: - Niech sprawdzę, czy dobrze zrozumiałem. Zamawiacie dwa razy krew i raz krew light, tak?
  • Index 
  • » 2 rok 
  • » Wykłady 
  • » Dr Zabłocka - Wprowadzenie do Diagnostyki Pedagogicznej

#1 2008-12-23 18:31:05

Lidowytt

Administrator

6717652
Call me!
Zarejestrowany: 2008-12-22
Posty: 7
Punktów :   
WWW

Dr Zabłocka - Wprowadzenie do Diagnostyki Pedagogicznej

PYTANIA DO WYKŁADU z 21.11.2008r. - ISTOTA DIAGNOSTYKI PEDAGOGICZNEJ

Co do Pierwszego wykładu jak Hania podała w mailu, to mam bardzo podobnie, aczkolwiek tak:

1. Co składa się na diagnozę pełną?

odp.
diagnoza pozytywna i diagnoza negatywna.

2. Wyjaśnij pojęcie diagnoza pozytywna i diagnoza negatywna.

odp.
diagnoza pozytywna - koncentruje się na zasobach jednostki i środowiska;
diagnoza negatywna - koncentruje się na deficytach, zaburzeniach rozwojowych, brakach, dysfunkcjach, nieprawidłowościach.

3. Scharakteryzuj etapy postępowania diagnostycznego.

odp.
I. Opis stanów rzeczy
II. Ocena
III. Konkluzja oceniająca
IV. wyjaśnienie analizowanych stanów rzeczy:
   a) diagnoza genetyczna
   b) diagnoza funkcjonalna
   c) diagnza fazy
   d) diagnoza prognostyczna
V. Postulowanie i przyjęcie hipotezy o charakterze sprawczym


ETAP I. OPIS STANU RZECZY:
To zestawienie, charakterystyka, omówienie danych empirycznych dotyczących obszaru, gdzie spodziewamy się istnienia potrzeby działań pedagogicznych (opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych).

Na tym etapie szukamy pytania: Jak jest w interesującym nas obszarze?


ETAP II. OCENA:
Ustalamy kryteria ze względu na które określamy analizowany stan jako prawidłowy, nieprawidłowy albo częściowo prawidłowy.

Na tym etapie szukamy pytania: Jaki stan rzeczy można uznać za optymalny dla dziecka w tym wieku, dla takiej grupy społecznej, instytucji?


ETAP III. KONKLUZJA OCENIAJĄCA:
To porównanie opisanego stanu rzeczy z przyjętymi ocenami, kryteriami i stwierdzenie potrzeby lub braku potrzeby podjęcia działania zmierzającego do zmiany tego stanu rzeczy.

Na tym etapie szukamy pytania:  Czy tak może być? Czy ten stan wymaga zmiany?


ETAP IV. WYJAŚNIENIE ANALIZOWANYCH STANÓW RZECZY:
1) diagnoza genetyczna- jej celem jest ustalenie źródła określonego zaburzenia, jego pierwotnych i wtórnych oraz przyczyny dominującej.
Pytanie: Jak to się mogło stać?

2) diagnoza funkcjonalna- celem jest określenie znaczenia badanego zaburzenia dla innych sfer rozwoju czy aktywności wychowanka lub grupy, funkcjonowania instytucji.
Pytanie: Jaki znaczenia ma obserwowanie zaburzenie dla funkcjonowania dziecka w innych środowiskach, okolicznościach, zadaniach?

3) diagnoza fazy- polega na określeniu dynamiki analizowanego zjawiska, ocenie stopnia zaawansowania zmian jakie zaszły w badanej rzeczywistości.
Pytanie: Jak daleko zaszły zmiany w badanej rzeczywistości?

4) diagnoza prognostyczna- na tym etapie zmierzamy do odkrycia przewidywanego kierunku zmian badanej rzeczywistości i przewidywanie skutków, które mogą się ujawnić w wyniku obecnego poziomu funkcjonowania jednostki, instytucji lub grupy.
Pytanie: Co może się stać w przyszłości jeśli teraz nie zostaną podjęte żadne działania zmierzające do zmiany obserwowanego stanu rzeczy?

ETAP V.
To opracowanie projektu zmian. Projekt musi zawierać:
- opis takiego stanu rzeczy, który jest korzystniejszy od istniejącego i pozwoli pełniej osiągać założone cele i je realizować;
- opis działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia tego korzystniejszego stanu rzeczy;
Pytanie: Jaki stan rzeczy mógłby zaistnieć?

Offline

 

#2 2008-12-23 23:04:06

Lidowytt

Administrator

6717652
Call me!
Zarejestrowany: 2008-12-22
Posty: 7
Punktów :   
WWW

Re: Dr Zabłocka - Wprowadzenie do Diagnostyki Pedagogicznej

PYTANIA DO WYKŁADU z 23.11.2008r. - ZALECENIA ETYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO

1. Jakie postępowanie jest zalecane w przypadku uzyskania informacji o potencjalnym zagrożeniu dobra nieletniego?

odp.
- nie wolno zachowywać dla siebie informacji o potencjalnym zagrożeniu dobra nieletniego,
- w zależności od rodzaju tego zagrożenia trzeba powiadomić odpowiednie osoby;
- nie należy/nie wolno tego robić bez zgody nieletniego;
- nakłada to dodatkowy obowiązek sprawdzenia nabytych podejrzeń.


2. Jakie warunki można spełnić, aby respektowana była 'zasada dobrowolności udziału w badaniach'?

odp.
1. Badani powinni podejmować decyzje o udziale w badaniach w oparciu o możliwie pełną informację o celu badania, w jego zakresie, stosowanych technikach i możliwych konsekwencjach.
2. Na badanie dziecka powinien zgodzić się jego rodzic.
3. Badani powinni mieć w każdej chwili realną możliwość wycofania się z badania.
4. Nacisk psychologiczny ogranicza możliwości skorzystania ze swojego prawa do odmowy.

3. Jaka powinna być udzielana informacja po badanich diagnostycznych wychowanka?

odp.
Badanych należy informować o wynikach badań. Informacja powinna być:
- sformułowana w języku zrozumiałym i pozbawionym terminow fachowych;
- informacja nie powinna zawierać konkretnych liczb;
- informacja powinna zawierać jakies pozytywy.


4. Jakich zaleceń etycznych należy przestrzegać, by dyrektywa nakazująca 'przede wszystkim nie szkodzić', była respektowana?

odp.
Zalecenia etyczne:
1. respektowanie zasady, aby badania odbywały się jedynie w interesie badanych;

2. przestrzeganie tajemnicy zawodowej
   wyjątki:
   - nie wolno zachowywać dla siebie informacji o potencjalnym zagrożeniu dobra nieletniego,
   - w zależności od rodzaju tego zagrożenia trzeba powiadomić odpowiednie osoby;
   - nie należy/nie wolno tego robić bez zgody nieletniego;
   - nakłada to dodatkowy obowiązek sprawdzenia nabytych podejrzeń.

3. Odpowiedni dobór techniki i organizacja badań
   a) stosowanie rzetelnych, jak najmniej inwazyjnych technik, odpowiednio dobranych do osoby badanej,
       planowanego zakresu diagnozy i kompetencji badacza;
   b) zachowanie umiaru w zbieraniu danych;
   c) nieżądanie informacji w sytuacjach, w których badany ma poczucie zagrożenia z powodu niewiedzy lub
       niezrozumienie celu i sensu badań.

4. Prawidłowość i ostrożność w wyciąganiu wniosków, formułowaniu opinii na podstawie zgromadzonych danych.

5. Ostrożność przy publikowaniu danych pochodzących z badań zbiorowych prowadzonych wśród nieletnich
(ochrona danych osobowych).

6. Informacje, które zebrał badacz, nie mogą być używane przeciwko badanym.

Offline

 

#3 2008-12-30 13:17:32

Lidowytt

Administrator

6717652
Call me!
Zarejestrowany: 2008-12-22
Posty: 7
Punktów :   
WWW

Re: Dr Zabłocka - Wprowadzenie do Diagnostyki Pedagogicznej

III WyKŁAD: POZNAWANIE SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE. WYKŁAD Z DNIA 13.12.2008r.

1. Jakich zasad należy przestrzegać w poznawaniu Rodziny jako środowiska wychowawczego? ->!!!-<

odp.
1. Zasada diagnozy pozytywnej rodziny:

   - poznając cechy środowiska wychowawczo - rodzinnego, poza indentyfikowaniem stanów niepokojących i niekorzystnych, braków i dysfunkcji, badacz musi swym zainteresowniem objąć także pozytywy Rodziny, czyli: zasoby, potencjał, siły.

2. Zasada uwzględniania kontekstu społecznego rodziny:

   - Rodzina kształtuje swoje środowisko wychowawcze pod wpływem układu społeczno - kulturowego, w którym jest osadzona;

   - System Rodziny zawsze w jakiś sposób jest związany z innymi systemami zewnętrznymi.

3.Zasada relatywności wpływów warunków środowiska rodzinnego:

   - Wystepowanie w rodzinach podobnych lub tych samych warunków i cech, nie oznacza identyczności wpływów wychowawczych tych Rodzin, gdyż te warunkowane są kontekstem występowania danej cechu, jej związkami z innymi elementami oraz cechami samej jednostki.

4. Zasada uwzględniania dynamizmu rodziny:

   - Rodzina jako środowisko wychowawcze rozwija sie i zmienia w czasie, przechodząc przezokreślone etapy.

   - Na poszczególnych etapach pojawiają się specyficzne problemy i zadania, formułowane są odmienne wzorce, modele zachowan i relacji, co wymaga przekształcenia istniejacych w rodzinie stylów funkcjonowania opiekuńczo - wychowawczego.

5. Zasada autodiagnozy Rodziny i jego członków:

   - Działania podejmowane przez diagnostę maja sprzyjać doprowadzeniu do samopoznania przez Rodzinę swoich mocnych i slabych stron.

   -> NIE MYLIĆ Z ZASADĄ DIAGNOZY POZYTYWNEJ!


2. Co różni całościową strategię diagnozowania Rodziny od strategii wybiórczej?

odp.
1. diagnoza wybiórcza:
   - uwzględnia wybrane, naistotniejsze dla przebiegu i efektów wychowwczych cechy i warunki Rodzinne. Rozpoznawane są szczegółowo, dokladnie, najczęściej badamy postawy wychowawcze, style wychowawcze, atmosferę wychowawczą.

2. diagnoza całościowa (globalna):
   - przedstawia ogólna charakterystykę środowiska wychowawczego rodziny;
   - uwzględnia  wiele róznych cech i warunków oraz związki między nimi.


3. Wymień postawy zawarte w "Kwestionariuszu dla Rodziny" Marii Ziemskiej.

odp.
górowanie nad dzieckiem, bezradność, koncentracja, dystans.


4. Czego można dowiedzieć się o relacji między Rodzicami, a dzieckiem, analizując te postawy (j.w.)

odp.
GÓROWANIE:
- kierowanie dzieckiem z pozycji zdecydowanej władzy, przewagi;
- podporzadkowanie dziecka w sposób ostry, surowy;
- nie liczenie się z odczuciami dziecka, pragnieniami dziecka.

BEZRADNOŚĆ:
- brak umiejętności radzenia sobie z dzieckiem;
- poczucie bezsilności wobec problemów wychowawczych;
- niezdecydowanie jak podejść do dziecka.

NADMIERNA KONCENTRACJA:
- przesadna troska o dziecko;
- stosunek do dziecka pełen napięcia, niepokoju;
- nadmierne ochranianie;
- tendencja do stosowania wygórowanych wymagań.

NADMIERNY DYSTANS:
- wycofywanie się z bezpośredniej styczności;
- brak czułowści w interakcjach.


5. Scharatkeryzuj style wychowawcze zawarte w kwestionariuszu Marii Ryś. ->!!!<-

odp.
1. Styl demokratyczny:
- wzajemne poszanowanie praw i uczuć;
- wzajemne zaufanie, sympatia, zyczliwość;
- troska o rozwój wszystkich osób;
- luźne sposoby kontroli (nierepresyjne);
- nienarzucanie zachowań;
- niestosowanie surowej represji.

2. Styl autorytarny (autokratyczny):
- dziecko zna swoje obowiązki, prawa, wie, co to jest konsekwecja;
- rodzice sadzą, że okazywanie dziecku uczuć, czy chwalenie go "psuje je";
- ważniejsze są dobrze wypełniane obowiązki, niz troska o zaspakajanie potrzeb i relacje;
- rodzice wychwytuja i krytykują każdy błąd dziecka;
- rodzice nie stosują nagród, a stosują kary;
- rodzina kontroluje relacje pozarodzinne dziecka.

3. Styl liberalny:
- pozostawienie dziecku całkowitej swobody;
- niehamowanie aktywności i spontaniczności rozwoju;
- interweniowanie tylko w wyjątkowych przypadkach;
- brak stawiania wymagań;
- okazywanie zainteresowania sprawami dziecka, tylko wtedy, gdy samo tego żąda.

W stylu kochającym: rodzice otaczają dziecko czułością, miłościa, zostawiajac mu swobode do działań.

W stylu niekochającym: rodzice okazują dziecku obojętność, chlod emocjonalny, nie interesują się jego zyciem.6. Jakie czynniki może obejmować diagnoza całościowa? ->!!!<-

odp.

1 grupa: Czynniki ekonomiczno - społeczne: 
   - wielkość rodziny i jej struktura;
   - źródła utrzymania rodziny;
   - sprawowanie opieki materialnej nad dziecmi ( warunki mieszkaniowe -> jakość ubioru dzieci, majątek trwały);
   - podział pracy i ról w rodzinie (np. praca zawodowa matki).

2 grupa: Czynniki kulturalne:
   - wykształcenie rodziny;
   - kultura językowa rodziny, majatej "kulturalny'' rodziny;
   - sposoby spędzania wolnego czasu przez członków rodziny;
   - stosunek rodziców do nauki szkolnej dzieci i ich przyszłego zawodu;
   - stosunek członków rodziny do tradycji i nowoczesności;
   - pielęgnowanie obyczaju i podatnosc na zmiany.

3 grupa: Czynniki psychospołeczne:
   - rodzaj i siła wiezi w rodzinie;
   - uznwane i realizowane wzorce zycia rodzinnego;
   - stosunek członkow rodziny do zjawisk patogennych w domu i środowisku;
   - układ i rodzaj postaw oraz środkow oddzialywań wychowawczych;
   - ogólna atmosfera panujaca w środowisku rodzinnym;
   - opinia o rodzinie w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy;
   - charakter kontroli Rodzicow nad dziecmi.

Offline

 
  • Index 
  • » 2 rok 
  • » Wykłady 
  • » Dr Zabłocka - Wprowadzenie do Diagnostyki Pedagogicznej

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
jak być wampirem energetycznym www..com plgrębocin wierszyki o bartku śmieszne obrazki sms hierarchia na uczelni